დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
ახალი მიდგომები არამკაფიო მონაცემებით ანალიზისა და გადაწტყვეტილების მიღებისათვის მიწისძვრების მოხდენის შესაძლებლობებისადმი
დაფინანსების წყარო: INTAS
წლები: 1998–2000
ხელმძღვანელი: ფ. კრიადო
კავკასიის სეისმური საინფორმაციო ქსელი სეისმური საფრთხისა და რისკის შეფასებისთვის
დაფინანსების წყარო: ISTS
წლები: 2002-2005
კავკასიის სეისმური საინფორმაციო ქსელი სეისმური საშიშროებისა და რისკის შეფასებისათვის
დაფინანსების წყარო: (ISTC) საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი
წლები: 2002-2006
ხელმძღვანელი: ზ. ჯავახიშვილი
ციფრული სეისმური ქსელის შექმნა თბილისის ტერიტორიისთვის
დაფინანსების წყარო: GRDF
წლები: 2005-2006
კავკასიის დიდი ქალაქების სეისმური რისკი. რისკების მართვის შესაძლებლობები
დაფინანსების წყარო: NATO
წლები: 2005–2006
ხელმძღვანელი: თ. გოდოლაძე
საქართველოს სეისმური ქსელის მოდერნიზება და განვითარება
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2005-2006
ხელმძღვანელი: ზ. ჯავახიშვილი
სეისმური კოდას ექსპერიმენტალური გამოკვლევა ფართო დიაპაზონის მქონე მონაცემების საშუალებით
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2006-2008
ხელმძღვანელი: ი. შენგელია
საქართველოსა და მიმდებარე ტერიტორიის სიჩქარული აგებულების კვლევა და კავკასიის მიწისძვრების კერის დინამიკური პარამეტრების განსაზღვრა
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2006-2008
ხელმძღვანელი: თ. გოდოლაძე
კრიტიკულ მდგომარეობასთან მიახლოებისას აკუსტიკური/სეისმური მოვლენების ტრიგერირება და სინქრონიზაცია გარე სუსტი ზემოქმედებით
დაფინანსების წყარო: INTAS (საერთაშორისო ასოციაცია მეცნიერებთან თანამშრომლობის ხელშეწყობისთვის ახალი დამოუკიდებელი ქვეყნებიდან)
წლები: 2006-2008
ხელმძღვანელი: თ. მაჭარაშვილი
ღია სამეცნიერო ცენტრები სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ბუნებრივი კატასტროფების შემცირებისათვის
დაფინანსების წყარო: ISTC (საერთაშორისო სამეცნიერო და ტექნოლოგიური ცენტრი)
წლები: 2006-2008
ხელმძღვანელი: ზ. ჯავახიშვილი