დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
კავკასიის სეისმური საფრთხის შეფასება (FR/536/9-140/12)
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2013-2016
ხელმძღვანელი: თ. გოდოლაძე
სწრაფი რეაგირება დიდ მიწისძვრებზე კავკასიაში (SfP-983284)
დაფინანსების წყარო: NATO
წლები: 2008-2011
ხელმძღვანელი: ზ. ჯავახიშვილი
კავკასიის რეგიონის სიღრმული აგებულების და სიჩქარული ველის ანომალიების კვლევა სეისმური ტომოგრაფიის მეთოდების გამოყენებით - კომპლექსური მიდგომა
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2010-2012
ხელმძღვანელი: ი. ამანათაშვილი
დედამიწის ქერქის სიჩქარული ველის განაწილება საქართველოში
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2013-2014
ხელმძღვანელი: გ. სოხაძე
სეისმო-ტექტონიკური მოდელის აგება თბილისის რეგიონისთვის
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2009-2012
ხელმძღვანელი: თ. გოდოლაძე
სეისმური კოდას ექსპერიმენტალური გამოკვლევა ფართო დიაპაზონის მქონე მონაცემების საშუალებით
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2006-2008
ხელმძღვანელი: ი. შენგელია
თბილისისა და საქართველოს ზოგიერთი რეგიონის საინჟინრო–სეისმოლოგიური აგებულების კვლევა, გეოლოგიური და გეოფიზიკური პარამეტრების ურთიერთდამოკიდებულების გავლენა სეისმურ საშიშროებაზე (FR/52/9-140/14)
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2015 – 2017
ხელმძღვანელი: ნ. ჯორჯიაშვილი
კავკასიის დიდი ქალაქების სეისმური რისკი. რისკების მართვის შესაძლებლობები (SeRiCiCau) (974320)
დაფინანსების წყარო: NATO SfP
წლები: 2005–2006
ხელმძღვანელი: თ. გოდოლაძე
ახალი მიდგომები არამკაფიო მონაცემებით ანალიზისა და გადაწტყვეტილების მიღებისათვის მიწისძვრების მოხდენის შესაძლებლობებისადმი (INTAS-OPEN-97-2126)
წლები: 1998–2000
ხელმძღვანელი: ფ. კრიადო
საქართველოს სეისმური ქსელის მოდერნიზება და განვითარება ( CRDF GEG2-3334-TB-03)
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2005-2006
ხელმძღვანელი: ზ. ჯავახიშვილი