დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
ფოტოგრავიმეტრიული მოდელირება და 3D ვირტუალური რეალობის გამოყენება ნეოტექტონიკური კვლევისთვის (კვერნაკის ქედის მაგალითზე)
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2014
ხელმძღვანელი: ლ. სუხიშვილი
კოლხეთის ჰიდროლოგიური რეჟიმის მონიტორინგი
დაფინანსების წყარო: კოლხეთის ეროვნული პარკის განვითარების ფონდი
წლები: 2014-2015
ხელმძღვანელი: ლ. სუხიშვილი
თბილისისა და საქართველოს ზოგიერთი რეგიონის საინჟინრო–სეისმოლოგიური აგებულების კვლევა, გეოლოგიური და გეოფიზიკური პარამეტრების ურთიერთდამოკიდებულების გავლენა სეისმურ საშიშროებაზე
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2015 – 2018
ხელმძღვანელი: ნ. ჯორჯიაშვილი
სეისმური კოდას დაცხრომისა და ლოკალური მაგნიტუდის შესწავლა საქართველოში
დაფინანსების წყარო: რუსთაველი ეროვნული ფონდი
წლები: 2016-2019
ხელმძღვანელი: ია შენგელია
რეგიონული მიწისძვრების კერის მექანიზმების სწრაფი განსაზღვრისა და შეტყობინების სისტემის დანერგვა საქართველოსთვის
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2017-2020
ხელმძღვანელი: თ.გოდოლაძე