დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი: სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი
პროექტის დასახელება: ტერიტორიის სეისმური საშიშროების შეფასებისთვის ახალი სამეცნიერო მიდგომების შემუშავება სეისმომედეგი მშენებლობისთვის გრუნტის არაწრფივი თვისებების გათვალისწინებით
http://localhost/ies/?p=1