დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
 

გეოგრაფიის დეპარტამენტის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს გეომორფლოგიური კვლევების წარმოება, აერო/კოსმოსური ფართოსპექტრული გამოსახულებების ანალიზი და GIS სისტემების ოპერირება. ხორციელდება ტექტონიკურ-გეომორფოლოგიური მიმართულების კვლევები. პალეოგარემოს კვლევა და მოდელირება. ლანდშაფტზე და ზოგადად გარემოზე ანთროპოგენური ზემოქმედების შეფასება. ბუნებრივი გარემოს ცვლილებების მოდელირება, როგორც წარსულში ასევე მომავალში. მიმდინარეობს თანამედროვე კომპიუტერული და სატელიტური ტექნოლოგიების დანერგვა და გამოყენება დედამიწის შემსწავლელ კვლევებში. დეპარტამენტი ჩართულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამებში და ახორციელებს უნივერსიტეტის სტუდენტების პრაქტიკულ გადამზადებას.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: სერვისები

დეპარტამენტის თანამშრომლები


ელფოსტა: lasha.sukhishvili@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: დეპარტამენტის უფროსი
მიმართულებები / დარგები:
  • გეომორფოლოგია
  • ჰიდროლოგია
  • GIS და RS
ელფოსტა: khatuna.kvlividze@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: მთავარი სპეციალისტი
მიმართულებები / დარგები:
  • GIS ტექნოლოგიები
  • დისტანციური ზონდირება
  • გეოგრაფია-გეომორფოლოგია
ელფოსტა: giorgi.merebashvili@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: სპეციალისტი
მიმართულებები / დარგები:
  • გეოგრაფია
  • GIS
  • ტექტონიკური გეომორფოლოგია
ელფოსტა: meri.chitishvili761@ens.tsu.edu.ge
თანამდებობა: სტაჟიორი